Census of Delhi Province 1931

The population breakdown by religion, caste and community of the Province of Delhi in British India, now the National Capital Territory of Delhi, in the 1931 Census of India.

 

Religion-wise

 

Religion Population Percentage
Hindu 399,863 63%
Muslim 206,960 33%
Sikh 6,437  1%
Jain 5,345 0.8%
Christian 16,989 3%
Others 652
Total 636,246 100%

 

 

Caste-wise

 

 

Religion Caste or tribe Population
Hindus 399,863
Aggarwal 25,383
Ahir 13,039
Bawaria 32
Brahmin 65,434
Chamar 65,738
Chirimar 270
Chura (Bhangi) 17,905
Dagi and Koli 6,928
Dhanak 1,321
Dhobi 3,172
Faqir 43
Gaderia 2,413
Gujar 14,291
Jat 50,609
Jhinwar 12,654
Julaha 8,616
Kayastha 10,569
Khatik 3,522
Khatri 13,780
Kumhar 9,259
Kurmi 556
Lodha 1,207
Lohar 1,599
Mali 12,886
Nai 4,433
Rahgar 7,175
Rajput 30,664
Sansiya 227
Taga 1,043
Tarkhan 4,046
Teli 1,457
Tank Kshatriya 107
Dhiman Brahmin 5
Not Declared 1,096
Muslims 206,960
Arain 3,330
Brahmin 48
Chamar 11
Chura 345
Dhobi 1,022
Faqir 2.870
Gujar 331
Jat Muslim 1,245
Jhinwar 24
Julaha 800
Khatik 5
Khatri 5
Kumhar 92
Lodha 8
Lohar 711
Mali 15
Meo 5,253
Mughal 6,420
Nai 807
Pathan 26,387
Rajput Muslim 5,736
Sayyid 18,257
Shaikh 118,079
Taga Muslim 3,402
Tarkhan 319
Teli 1,852
Others  9,586
Sikh 6,437
Brahmin 36
Chura (Bhangi) 35
Jat Sikh 1,517
Jhinwar 37
Khatik 64
Khatri 497
Lohar 13
Rajput 186
Tarkhan 1,123
Tank Kshatriya 188
Others  2,815
Jain 5,345
Aggrawal 3,052
Brahmin 15
Others  2,278
Christian 16,989
Chamar 2,744
Chura (Bhangi) 2,863
Others  11,382
Others 652
Total 636,246

 

 

Source

Census of India 1931 Delhi Volume XVI Imperial tables, XVII

Advertisements

1901 Census of Delhi

The population breakdown by religioncaste and community of the Delhi District in the Punjab Province of British India, now the National Capital Territory of Delhi, in the 1901 Census of India.

 

Religion-wise

 

Religion Population Percentage
Hindu 510,537    74%
Muslim 167,200    24%
Sikh 294  
Jain 7,726    1%
Christian 3,158 0.5%
Others 115  
Total 689,030 100%

 

 

Caste-wise

 

 

Religion Caste or tribe Population
Hindus 510,537
Agari 2,135
Ahir 13,969
Baiaragi 4,371
Bania 38,932
Banjara 1,124
Barwala 298
Bharbhuja 1,275
Bhat 714
Brahmin 65,434
Chamar 65,738
Chirimar 123
Chura 26,910
Dagi and Koli 1,280
Darzi 391
Gaderia 2,236
Ghai 1,339
Ghosi 315
Gosain 941
Gujar 25,761
Jaiswara 805
Jat 102,571
Jhinwar 12,907
Jogi and Rawal 4,674
Julaha 8,737
Kachhi 1,333
Kalal 666
Kayastha 4,438
Khatik 2,494
Khatri 6,069
Kori 1,305
Kumhar 13,788
Kurmi 166
Lodha 3,850
Mali 12,886
Mallaah 378
Maniar 531
Maratha 151
Nai 10,021
Nat 741
Pasi 108
Penja 112
Purbia 440
Raj 229
Rajput 19,498
Rebari 260
Gaderia 2,236
Reya 2,881
Ror 651
Sadh 194
Saini 2,213
Sansiya 591
Sapela 276
Saqailgar 177
Sonar 4,544
Taga 6,083
Tarkhan 8,123
Teli 1,674
Others 18,450
Muslims 167,200
Arain 1,948
Baloch 1,243
Banjara 307
Bharbhunja 122
Bhatiara 396
Bhishti 4,229
Chura 231
Darzi 328
Dhobi 1,982
Faqir 7,889
Gaddi 153
Ghosi 526
Gujar 2,559
Jat Muslim 2,885
Julaha 1,025
Kanchan 235
Kalal 45
Kumhar 330
Kunjra 650
Lohar 2,173
Mallaah 134
Mali 51
Maniar 221
Meo 8,262
Mirasi 1,642
Mughal 5,782
Nai 1,300
Nat Muslim 302
Penja 176
Qassab 6,133
Pathan 17,763
Raj 10
Rajput Muslim 4,218
Rangrez 1,032
Sayyid 9,176
Shaikh 71,464
Sonar 77
Taga Muslim 2,690
Tarkhan 1,239
Teli 5,242
Others 1,030
Sikh 294
Jat Sikh 102
Kalal 24
Khatri 47
Tarkhan 52
Others 69
Jain 7,726
Bania Jain 7,646
Lohar 15
Others 65
Christian 3,158
Others 115
Total 689,030

 

 

Source

Census of India 1901 [Vol 17A] Imperial tables, I-VIII, X-XV, XVII and XVIII for the Punjab, with the native states under the political control of the Punjab Government, and for the North-west Frontier Province Table XIII Part II A – The Castes and Tribes of the Punjab by Districts and States

1901 Census of Uttar Pradesh

 

This was the breakdown by caste, religion and community of the population of the North-Western Provinces and Oudh, now the states of Uttar Pradesh and Uttarakhand, by the 1901 Census of Indi

Class Caste or Tribe Population
Group I Hindus      
  Brahman

 

4,706,332
  Ahiwasi

 

3,147
  Bhaureriya or Bhaddal

 

2,128
  Joshi

 

26,798
  Dakaut

 

5,569
  Barau

 

312
  Mahabrahman

 

8,983
Group II Hindus      
  Bhumihar

 

205,951
  Taga

 

109,578
  Bohra or Palliwal

 

1,407
  Dhusar Bhargava

 

4,436
  Bhat

 

131,881
  Golapurab

 

7,108
Group III Hindus      
  Rajput

 

3,354,058
  Khatri

 

49,518
  Kirar

 

695
Group IV Hindus      
  Kayastha

 

515,698
  Baiswar

 

1,960
  Bhatia

 

36
Goup V Bania or Vaishya      
  Agarwal

 

291,143
  Baranwal

 

19,170
  Barahseni

 

42,883
  Churuwal

 

2,966
  Gahoi

 

29,448
  Khandelwal

 

10,450
  Maheshri

 

20,081
  Oswal

 

3,359
  Rastogi

 

22,421
  Umar

 

42,422
 

Goup VI Bania or Vaishya  

   
  Agrahari

 

86,503
  Kandu

 

157,638
  Kesarwani

 

48,713
  Kasaundhan

 

96,123
  Rauniyar

 

12,074
  Unai Sahu

 

 
  Other sub-castes

 

447,088
Total Bania Group V and VI   1,332,432
Group VII Hindu

 

   
  Jat

 

784,878
  Kamboh

 

6,155
  Rayeen

 

510
  Ror

 

3,095
  Bishnoi

 

1,667
  Halwai

 

65,778
  Dangi

 

1,399
Group VIII Hindu

 

   
  Kurmi

 

1,963,757
  Gujar

 

283,952
  Rawa

 

23,953
  Ahir

 

3,823,668
  Ahar

 

246,137
  Bhurtiya

 

2,101
  Sonar

 

283,980
  Niariya

 

240
  Kasera

 

7,927
  Thathera

 

19,855
  Atith

 

35,068
  Mahant 7

 

  Sadh

 

2,641
  Baghban

 

15,577
  Mali

 

250,664
  Saini

 

73,567
  Kachhi

 

711,630
  Murao

 

645,142
  Koeri

 

505,097
  Kabariya

 

548
  Kunjra

 

1,739
  Soiri

 

1,318
  Lodha

 

1,063,741
  Kisan

 

369,631
  Khagi

 

44,608
  Gorchha 484

 

  Tamboli

 

80,561
  Barai

 

138,418
  Barhai

 

548,816
  Kunera 608

 

  Lohar

 

531,749
  Nai

 

670,239
  Bari

 

74,303
  Kahar 1,237,881

 

  Gharuk 764

 

  Gond

 

20,324
  Goriya

 

19,792
  Kamkar

 

32,016
  Bargah 372

 

Group IX Hindu      
  Mallaah

 

227,840
  Kewat

 

429,291
  Bind

 

77,829
  Sorahiya 9,661

 

  Tiar 135

 

  Chai 29,547

 

  Kadhera 29,020

 

  Gaderia

 

941,803
  Bharbhuja

 

309,655
  Chhipi

 

31,178
  Patwa

 

28,208
  Tarkihar

 

1,334
  Darzi 101,741

 

  Sejwari 138

 

  Gandharv 861

 

  Kumhar

 

705,689
Group X a Hindu  

 

Lakhera 2,793
  Churihar 1,403

 

  Manihar

 

5,695
  Kalwar

 

324,375
  Teli

 

732,367
  Bhar

 

381,197
  Tharu

 

24,219
  Bhoksa

 

5,064
  Bhotiya

 

9,832
  Saun

 

896
  Banjara

 

45,628
  Naik in plains

 

2,544
  Belwar

 

1,697
  Kuta

 

6,204
  Orh 14,248

 

  Ramaiya

 

3,158
Group X b Hindu      
  Dhunia

 

20,369
  Arakh

 

73,702
  Mochi

 

10,830
  Radha

 

3,567
  Bhagat 882

 

  Paturiya

 

4,537
  Kanchan 65

 

  Naik in hills

 

2,070
  Bhand

 

129
  Dharhi

 

12,747
  Harjala

 

365
  Hijra

 

35
  Lonia

 

399,886
  Beldar

 

46,520
  Kharot

 

4,859
  Khairha

 

88
  Khairwa

 

25
  Parahiya

 

234
  Kol

 

49,653
  Kharwar

 

15,496
  Chero

 

5,942
  Majhwar 21,259

 

  Manjhi 85

 

  Panika

 

4,824
  Kotwar 53

 

  Bhuiya

 

1,599
  Bhuiyar

 

3,870
  Ghasyara

 

345
  Pathari 542

 

  Pahri

 

1,590
  Bayar

 

15,211
Group X c Hindu      
  Mina

 

10,546
  Khangar

 

27,376
  Dalera

 

1,925
  Badhik 198

 

  Barwar

 

5,331
  Bawariya 839

 

  Bhantu 300

 

  Sansiya

 

1,595
  Kapariya

 

88
Group X Hindu      
  Dhobi

 

609,445
  Rangrez

 

1,800
  Rangsaz 79

 

  Kori

 

990,027
  Balai

 

454
  Saqailgar 1,250

 

  Dabgar

 

6,452
  Raj

 

2,827
  Aheria

 

17,774
  Baheliya

 

37,814
  Nat

 

56,263
  Beriya

 

8,810
  Bangali

 

1,214
  Dhanuk

 

127,581
  Dusadh

 

72,124
  Sonkar 744

 

  Khatik

 

199,591
  Pasi

 

1,239,282
  Tarmali 59

 

  Boriya

 

18,614
  Bansphor

 

11,934
  Dharkar

 

40,037
  Dharkar

 

40,037
  Bajgi

 

5,818
  Habura

 

4,103
Group XII Hindu      
  Chamar

 

5,890,639
  Gharami

 

142
  Agariya

 

1,186
  Musahar

 

41,187
  Kanjar

 

18,198
  Dhangar

 

1,586
  Korwa 617

 

  Saharya

 

7,559
  Bhangi

 

353,530
  Basor

 

36,510
  Balahar

 

1,988
  Domar

 

7,764
  Dom

 

233,915
Group XIIa Hindu      
  Bhil 270

 

  Bhopa 172

 

  Gorkha

 

3,835
  Ranware 726

 

  Rahwari 459

 

  Raji 63

 

  Sadgop

 

169
  Sood 4

 

Group XIIb Hindu

 

   
  Donwar

 

592
  Garg 1

 

  Potgar

 

6
  Faqir

 

294,253
  Unspecified

 

40,251
Total Hindu  

 

42,954,517
Group I Muslim

 

   
  Sayyid

 

257,241
  Shaikh

 

1,340,057
  Pathan

 

766,502
  Mughal

 

82,334
Group II Muslim      
  Ahar 2

 

  Ahir

 

7,214
  Arakh 71

 

  Baghban

 

2,104
  Baheliya

 

2,685
  Baidguar

 

290
  Bangali 194

 

  Bania

 

2,964
  Banjara

 

36,608
  Bansphor 555

 

  Barhai

 

75,060
  Bari

 

339
  Barua 8

 

  Basor 34

 

  Bawariya 98

 

  Bayar 7

 

  Behna

 

356,577
  Beldar 111

 

  Beria 720

 

  Bhand

 

3,739
  Bhangi

 

90,904
  Bhanreria 7

 

  Bhar 19

 

  Bharbhunja

 

11,560
  Bhat

 

35,582
  Bhil 9

 

  Bhumihar

 

3,005
  Bind 1

 

  Brahman 22

 

  Chai 27

 

  Chamar 205

 

  Chhipi

 

13,107
  Dabgar 36

 

  Dangi

 

8
  Darzi

 

161,298
  Dhanuk

 

83
  Dharhi

 

2,345
  Dharkar 14

 

  Dhobi

 

90,597
  Dom

 

23,156
  Dusadh

 

5
  Gaderia 708

 

  Gaddi

 

58,543
  Gandhi 1,315

 

  Ghosi

 

34,136
  Goriya

 

3,047
  Gujar

 

77,738
  Hijra 757

 

  Habura 27

 

  Jat

 

18,478
  Kachhi 67

 

  Kadhera

 

1,469
  Kahar

 

8,084
  Kalwar

 

 

2,601
  Kamboh

 

2,601
  Kamkar 80

 

  Kanjar

 

2,226
  Kasera 19

 

  Kayastha

 

6
  Kewat 3

 

  Khangar 1

 

  Khatik

 

557
  Khatri

 

38
  Koeri

 

607
  Kumhar

 

19,964
  Kunera

 

1,915
  Kurmi 310

 

  Lakhera

 

96
  Lodh

 

232
  Lohar

 

77,786
  Luniya

 

175
  Mali

 

6,180
  Mallaah

 

7,551
  Moch

 

4,700
  Murao

 

66
  Musahar

 

3
  Nai

 

219,898
  Nat

 

25,078
  Niyaria

 

291
  Orh

 

86
  Pasi

 

369
  Patwa

 

306
  Rajput

 

404,781
  Ramaiya

 

435
  Rawa 106

 

  Rayeen

 

14,239
  Soeri

 

5
  Sonar

 

3,205
  Taga

 

39,605
  Tamboli

 

3,904
  Teli

 

207,863
  Tharu

 

13
  Thathera

 

653
  Nau Muslim

 

41,807
  Unspecified

 

28,742
Group III Muslim      
  Atishbaz

 

771
  Bhatiara

 

34,714
  Bhishti

 

81,735
  Bisati

 

1,760
  Churihar

 

36,708
  Dafali

 

36,860
  Faqir

 

334,762
  Halwai

 

32,067
  Hurkiya

 

1,448
  Julaha

 

898,032
  Kabaria

 

7,930
  Kingharia

 

3,247
  Kunjra

 

85,738
  Manihar

 

72,671
  Mirasi

 

8,836
  Nalband

 

243
  Nanbai

 

1,502
  Qalaigar

 

447
  Qassab

 

180,805
  Raj

 

9,589
  Rangrez

 

38,338
  Rangsaz

 

229
  Saiqalgar

 

3,947
  Tawaif

 

21,797
Group IV Muslim      
  Baloch

 

4,278
  Dogar

 

210
  Gara

 

53,952
  Habshi

 

73
  Iraqi

 

8,706
  Jhojha

 

30,509
  Meo

 

51,028
  Pankhiya

 

1,913
  Turk

 

6,569
Total Muslim

 

  6,731,034
Christians

 

   
  Native Christians

 

68,841
  Europeans

 

28,410
  Eurasians

 

5,218
Total Christians   102,469
Jains

 

  84,401
Sikhs

 

  15, 310
Aryas

 

  65,282
Buddhists

 

  788
Total Population   49,953,801

 

 

 

 

 

Reference

Census of India 1901. Vol. 16, Pt. 1, N.-W. Provinces and Oudh. Report. Subsidiary Table I Caste, Tribe and Race by social Precedence and Religion pages 248 to 258

 

 

1901 Census of the of the North West Frontier Province of Pakistan

 

This was the breakdown by caste, religion and community of the population of the North West Frontier Province, now known as Khyber Pakhtunkhwa, by the 1901 Census of India.

Religion Caste or Tribe Sub-Caste Population
Muslims 1,957,777
Ahir 78
Arab 149
Arain 3,442
Attar 141
Awan 241,006
Baghban 11,871
Baluch 23,946
Bangali 2
Bania 8
Banjara 402
Barar 13
Barwala 139
Batwal 10
Bazigar 11
Bhand 10
Bharai 94
Bhat 102
Bhatra 175
Bhatiara 4,337
Bot 6
Brahmin 45
Chamar 4,193
Changar 106
Chhimba 404
Chuhra 1,191
Dabgar 2
Darugar 181
Darzi 2,983
Dhobi 15,172
Dhund 25,253
Dogar 13
Dogra 19
Faqir 1,416
Gaderia 125
Gagra 3
Gakhar 5,595
Ghai 5
Ghullam 155
Gujjar 109,086
Gurkha 5
Hazara 54
Jat 72,542
Jhabel 3
Jhinwar 2,163
Jogi and Rawal 12
Julaha 38,256
Kachhi 2
Kahut 38
Kalal 1,965
Kamangar 15
Kamboh 30
Kanera 1,901
Kanchan 107
Kangar 6
Karral 15,947
Kashmiri 24,854
Kayastha 2
Kehal 84
Khakha 396
Khanzada 11
Khatik 115
Khattar 1,222
Khoja 3,681
Khokhar 3,385
Khumra 10
Kohistani 221
Konshi 1,609
Kumhar 20,071
Kunjra 2
Kutana 5,139
Labana 78
Lilari 483
Lohar 27,190
Macchi 4,516
Mali 6
Maliar 27,167
Mallah 5,841
Maratha 3
Meo 14
Mialgan 1,011
Mina 22
Mirasi 11,024
Mochi 23,235
Mughal 13,608
Mussalli 8,577
Nai 23,892
Naik 1
Nat 95
Niaria 15
Odh 18
Pakhiwara 99
Paracha 10,639
Pathan 850,346
Penja 2,122
Pujari 3
Qassab 7,200
Qureshi 13,973
Rahbari 282
Raj 54
Rajput 15,162
Rangrez 3,476
Rathi 4
Saiqalgar 102
Sansi 2
Sarara 7,336
Sayyid 76,805
Shaikh 18,655
Sunar 7,787
Swati 33,433
Tanoli 60,826
Tarawara 258
Tarkhan 39,682
Teli 9,780
Thori 12
Turk 2,434
Ullema 2,058
Hindus 134,252
Ahir 231
Arora 62,730
Bania 324
Bhabra 59
Bhat 324
Bhatia 2,053
Bhatiara 221
Brahman 10,885
Brahman Muhial 2,406
Chamar 372
Chhimba 53
Chuhra 6,756
Dabgar 7
Daoli 9
Darugar 6
Darzi 9
Dhanak 21
Dhobi 1,162
Dogra 161
Faqir 2,023
Gaderia 6
Gakhar 4
Ghosi 87
Gujjar 5
Gurkha 3,807
Jaiswara 125
Jat 431
Jhinwar 2,117
Jogi and Rawal 30
Julaha 13
Kalal 1
Kamboh 4
Kanet 3
Kayastha 10
Khatik 6
Khatri 28,261
Kumhar 36
Labana 27
Lohar 9
Madrasi 50
Mahajan Pahari 3
Mallah 11
Maratha 291
Mazhabi 2
Mochi 29
Nai 122
Odh 649
Punjari 1
Purbia 112
Raj 2
Rajput 2,988
Rangrez 1
Rathi 1
Sunar 3,234
Talegu 47
Tamboli 46
Tamil 101
Tarkhan 251
Teli 5
Sikh 28,091
Ahir 2
Arora 6,217
Bania 6
Bhat 5
Bhatia 333
Bhatiara 20
Bhatra 7
Brahman 2,045
Brahman Muhial 161
Chamar 20
Chhimba 8
Chuhra 9
Darzi 18
Dhanak 1
Dhobi 15
Dogra 18
Faqir 75
Jat 8,108
Jhinwar 269
Kalal 6
Kamboh 3
Kayastha 1
Khatri 5,343
Labana 294
Lohar 11
Mallah 2
Maniar 257
Mazhabi 1,014
Mochi 2
Nai 350
Niaria 3
Odh 2
Rajput 1,940
Sunar 416
Tarkhan 349
Teli 1
Parsi 46
Christian 5,273
Jewish 4
Jain 37
Total Population 2,125,480

1911 Census of the of the North West Frontier Province of Pakistan

This was the breakdown by caste, religion and community of the population of the North West Frontier Province, now known as Khyber Pakhtunkhwa, by the 1911 Census of India. At that time Pashtuns accounted for 70% (845,189) population, with the Hindko speaking Awan forming the second largest community (276,511 or about 23%).

Among the Pashtun dominated areas lived a number of minorities referred to as hamsiya such as the Dhobi, Mirasi, Qassab, Kumhar, Julaha, Teli, Nai, Shah Khel e.t.c, speaking both Pashtu and Hindko languages. The hamsiya lived and still live in villages inhabited by Pashtuns, but were not allowed to own property. Each hamsiya group was affiliated to a particular tribe, in which territory they lived. The hamsaya were paid in kind for the services they rendered.

 

Other groups that lived and still live among the Pashtuns include the Awan, who are also found in the Peshawar Valley, Kohat and Bannu, the Maliar or Baghban, concentrated mainly in the Peshawer valley, the Paracha also found in Peshawer and Kohat, and the Gujjar. The Paracha had much in common with the Hindu Khatri, a group I will discuss latter in this post, in that they were largely traders, with extensive presence in Afghanistan. The Gujjar of the Frontier were essentially nomadic, although there were several settled Gujar communities in Mardan and near Peshawar city.

 

In Hazara, tribes of Pashtoon origin such as the Dilizak, Tareen and Mashwani formed about a quarter of the population. The rest of the population belonged to Hindko speaking tribes such as the Awan, Gakhar, Sarara, Karral, Turk and Dhund, as well as Gojri speaking Gujjars. The Gujjar were and still are also found in Malakand and the Peshawer valley, where they were largly nomadic. Some Hindko speaking communities such as the Mishwani of Hazara and Swati were bilingual, also speaking Pashto and both have also been separately noted in this census. In the south of the province in the districts of Dera Ismail Khan and Bannu there are Seraiki speaking tribes such as the Jat, Khokhar, Arain and Mallaah, as well as the Baloch of the province who also speak Seraiki. The Muslim Rajputs were local and found mainly in the Abbotabad and Haripur areas of Hazara, while the Hindu and Sikh Rajputs were mainly soldiers stationed in the province. Similarly, the Hindu and Sikh Jats were also entirely soldiers stationed for a short time in the province. While Muslim Jats were found mainly in Bannu and Dera Ismail District, with thos of Bannu being slowly assimilated into Pashtoon society.

 

 

The census is also of interests as is show the divisions within the Hindu and Sikh groups in the North West Frontier, who in 1911 amounted to about 11% of the population. The indigenous Hindu and Sikh population consisted of the Aroras, Bhatias, Brahmins, Khatris and Sunar as well as the Chuhras, who were considered untouchable. The city of Peshawer was home to a Khatri community involved in long distance trade with Central Asia, which had first settled in the city during the period of the Mughals. These trading networks extended as far north as Siberia, and as far west as Baghdad. Other Hindu castes included the Dhobis, Jhinwars, Mochis and Nais, who were found mainly in Peshawer and the southern Hazara towns like Haripur and Abbotabad, and spoke Hindko at least as a second language. They were descended from settlers that have arrived from North India at the time of the conquest of the province by the British in 1848, with a substantial presence in the cantonment area of Peshawar. Among those groups long settled were the Brahmins, who were divided between the Muhials of Hazara, who were mainly landowners and other Brahmins were either priests or traders. They were also linguistically divided between those of Hazara and Peshawar, who spoke Hindko, and those of Dera Ismail Khan who were Seraiki speaking, although both terms are modern, and in 1911 most Hindus would have referred to their language as Punjabi. The Aroras were concentrated in the southern district of Bannu, Kohat and Dera Ismail Khan, and spoke Seriki, while the Khatris were Hindko speaking found mainly in Peshawer and Hazara. While the Sunar and Bhatia were also largely Seraiki speaking, and the Chuhra of the south spoke Seraiki and those in Peshawer and Hazara spoke Hindko.

 

Religion

Caste or Tribe

Sub-Caste

Population

Muslims  

1,054,171

 Arain 

3,343

 Awan 

276,511

 Baghban 

20,471

 Baluch 

26,513

 Bhatiara 

4,130

 Chamar 

4,333

 Chuhra 

879

 Darzi 

2,265

 Dhobi 

13,902

 

Dhund

 

30,464

 Faqir 

1,466

 Gakhar 

6,806

 Gujjar 

113,498

 Jat 

78,070

 Jhinwar 

1,350

 Julaha 

37,384

 Karral 

22,106

 Kashmiri 

28,631

 Khoja 

2,974

 Khokhar 

1,179

 Kumhar 

22,576

 Lohar 

28,560

 

Macchi

 

4,031

 Maliar 

19,950

 Mallah 

4,802

 Mirasi 

11,790

 Mishwani 

4,888

 Mochi 

22,983

 Mughal 

14,865

 Mussalli (including Kutana) 

13,254

 Nai 

24,566

 Paracha 

12,330

 Pathan 

845,189

  Afridi

25,161

  Bangash

25,877

  

Bannuchi

34,605

  Bhittani

10,480

  

Daudzai

10,736

  Dilazak

3,665

  Durrani

10,736

  Gadun

27,546

  Ghilzai

30,611

  Gigiani

12,757

  Khalil

17,046

  Khattak

148,552

  Khugiani

1,351

  Mangal

159

  Marwat

68,018

  Mohammadzai

30,230

  Mohmand

69,506

  Mullagori

608

  Niazi

6,406

  Orakzai

12,629

  Shinwari

1,489

  Shirani

812

  Tareen

2,849

  Tarklanri

1,311

  Turi

705

  Ustarana

2,218

  Utmankhel

7,264

  Wazir

31,326

  Yousafzai

130,026

  Zadran

965

  

Zaimusht

1,024

  

Other Pathans

103,509

 Qassab 

8,721

 Qureshi 

20,939

 Rajput 

10,042

 Rangrez 

3,929

 Sarara 

8,507

 Sayyid 

75,115

 

Shaikh

 

17,892

 

Sunar

 

8,447

 Swati 

38.329

 Tanoli 

63,985

 Tarkhan 

42,367

 Teli 

6,932

 Turk 

4,499

 

Minor and Unspecified

 

32,942

Hindus  

121,284

 Arora 

55,713

 Bhatia 

3,786

 

Bhatiara

 

61

 Brahman 

9,740

 Chamar 

348

 Chuhra 

4,884

 

Darzi

 

6

 Dhobi 

970

 

Faqir

 

58

 Gujjar 

345

 Gurkha 

6,343

 Jhinwar 

797

 

Julaha

 

6

 Khatri 

30,033

 Kumhar 

83

 Lohar 

29

 Mallah 

3

 Mochi 

226

 Nai 

178

 Rajput 

4,051

 Sunar 

991

 Tarkhan 

37

 

Minor and Unspecified

 

2,596

Sikh  

28,251

 Arora 

13,502

 Bhatia 

300

 Chamar 

140

 Chuhra 

300

 

Darzi

 

7

 

Faqir

 

84

 Gujjar 

28

 Jat 

6,683

 Jhinwar 

180

 Khatri 

5,687

 Kumhar 

5

 Nai 

33

 Rajput 

270

 Rangrez 

4

 Sunar 

276

 Tarkhan 

214

 

Minor and Unspecified

 

538

Parsi  

49

Christian  

857

Jewish  

14

Jain  

4

Total Population

  

1,204,630

 

List and Population of Jat clans of the Rawalpindi Division According 1911 Census of India

Below is a list of Muslim Jat clans and their population of the Rawalpindi Division of Punjab, drawn up for 1911 Census of India. In 1911, the Rawalpindi Division consisted of five districts, Rawalpindi, Sargodha, Attock, Jhelum, Mianwali and Gujrat. There has been criticism of the 1911 Census, particularly of Pandit Harkishan Kaul, the census commissioner of Punjab. It started during his lifetime, and continues now with a cabal at Wikepedia supporting the mantra of the incompetent Indian and dismissing all works by Kaul. In my opinion, Pandit Harkishan was exceptional individual and ethnologist, and if we consider the time he was working, his achievements are truly extraordinary. Therefore, I dedicate this blog to him.

Just one more point I wish to make, the appearance of a particular tribe as Jat in the list does not in itself confirm that the tribe is Jat or otherwise. Identity does change with time, and some groups in the list may no longer identify themselves as Jats. This list is however very useful as it gives an historical distribution of Muslim Jat tribes in the Punjab province of Pakistan, a number of years prior to the partition of Punjab.

With regards to Jat tribes, this region is home to numerous small tribes who go by the name Jat.

Jhelum District

The total Muslim Jat population of the district, according to the 1931 Census of India, was 84,361 (99%) out of a total population of 85,459. These were the main Jat clans in Jhelum District, as enumerated in the 1911 Census of India:

Tribe

Jhelum District

Pind Dadan Khan Tehsil

Chakwal Tehsil

Total

Bains

275

34

309

Bhakral

982

2

1,163

2,147

Bangial

64

3

1,802

1,869

Bhans

788

400

1,869

Bhatti

99

191

2,856

3,146

Bhutta

141

28

463

632

Chadhar

304

101

196

601

Dhamial

332

59

3,979

4,730

Dhudhi

142

384

526

Gungal

75

401

573

1,049

Ghogha

238

442

30

710

Gondal

2,574

1,155

2,820

6,549

Gujjral

26

762

788

Hariar

573

6

579

Haral

437

7

56

500

Jandral

14

410

194

618

Jangal

216

1

355

572

Jhammat

31

366

1,074

1,471

Jatal

433

254

23

710

Kalyal

574

7

2,458

3,039

Kanyal

145

2

2,456

2,603

Khanda

24

363

347

734

Khinger

902

3

241

1,146

Khatarmal

12

1

1,171

1,184

Khoti

68

12

566

646

Minhas

64

393

457

Matyal

1,147

1,147

Mekan

741

311

177

1,229

Nagyal

43

5

1,782

1,830

Phaphra

81

275

466

802

Serwal

572

572

Sial

441

252

432

1,230

Tama

155

462

617

Tarar

197

79

469

745

Thathaal

24

1,729

1,206

1,230

Raya

602

766

422

1,790

Readers can make reference to my posts on the individual tribes, such as the Bangial, Bhutta, Dhamial, Kalyal, Kanyal, Gungal, Jhammat, Mekan, Khinger, Khoti, Matyal, Jatal, and Thathaal. Other then the tribes in the list, the Customary Law of Jhelum District included Athal, Bhin, Dhaipai, Ghugh, Hargan (also spelt Hurgan), Jethal, Kurar, Iswal, Lilla and Nathial. In all fairness, the Jat clans of the region are numerous, and their can never be definite list. I already have articles on the Lilla and Jethal, and hope to write on the Ghugh.

Rawalpindi District

The total Muslim Jat population of the district, according to the 1931 Census of India, was 15,722 (96%) out of a total population of 16,373. According to the 1911 census, the following were the principal Muslim Jat clans:

Tribe

Rawalpindi

Tehsil

Gujar Khan Tehsil

Murree Tehsil

Kahuta Tehsil

Total

Aura

380

230

610

Baghial

72

3

21

96

Bangial

727

445

32

1,204

Boria

30

16

46

Chhina

9

4

13

Dhamial

513

635

286

68

1,502

Dhamtal

520

520

Gondal

424

303

89

816

Hindan

262

279

541

Kalyal

9

120

129

Kanyal

149

149

Khatril

49

1,729

219

2,004

Magial

66

3

69

Mial

25

25

Sial

420

420

Sudhan

104

71

175

Thathaal

53

53

Shahpur (Sargodha) District

The total Muslim Jat population of the district, according to the 1931 Census of India, was 174,184 (95%) out of a total population of 182,494. The district now comprises the bulk of Sargodha, all of Khushab with Malakwal now in Mandi Bahauddin District. According to the 1911 census, the following were the principal Muslim Jat clans:

Tribe

Shahpur Tehsil

Bhera Tehsil

Khushab Tehsil

Sargodha Tehsil

Total

Baghoor

4

801

2

807

Bains

10

175

482

45

712

Bajwa

1,591

4

4

80

1,685

Bhatti

1,471

735

264

1,741

4,211

Bhutta

147

338

101

167

753

Burana

32

756

147

Chadhar

893

2,194

211

703

4,001

Cheema

2,070

64

1

573

2,708

Chhina

274

474

245

306

1,299

Dhako

55

406

118

220

799

Dhal

225

258

188

20

691

Dhudhi

181

392

774

58

1,405

Ghumman

776

289

1,065

Gondal

1,459

12,962

5,224

8,978

28,623

Goraya

640

9

652

Hanjra

356

169

1

264

790

Harral

404

1,047

16

643

2,110

Hatiar

6

449

92

192

739

Heer

372

181

553

Jarola

516

33

1

550

Jhawari

1,092

1,092

Johiya

271

562

1,960

51

2,844

Jora

718

718

Kalera

41

228

29

557

855

Kalyar

356

198

133

23

715

Kharal

471

21

141

633

Khat

58

514

10

475

1,055

Khichi

1,219

2,132

609

1,328

5,288

Lak

1,419

746

71

920

3,156

Lali

587

61

11

25

684

Langah

28

162

440

6

638

Marath

548

548

Mekan

1,407

2,751

822

455

5,435

Nissowana

60

445

505

Noon

15

615

61

17

708

Panjootha

107

5

484

596

Parhar

142

389

13

220

807

Ranjha

314

6,008

209

5

7,536

Rehan

142

1,305

13

420

1,880

Sagoo

3

709

3

715

Sandrana

55

255

71

198

577

Sandhu

504

504

Sohal

67

740

3

810

Sujal

615

995

445

539

2,954

Tarar

233

919

1

563

1,716

Tatri

54

396

2

670

1,122

Thaheem

500

56

650

50

1,256

Tulla

213

787

311

1,311

Ves

447

246

1

274

Virk

161

245

100

120

626

Waraich

699

192

119

1,473

3,483

 Mianwali District

According to the 1911 census, the following were the principal Muslim Jat clans:

Tribe

Mianwali Tehsil

Bhakkar Tehsil

Isakhel Tehsil

Total

Aheer

260

124

137

521

Arar

411

267

678

Asar

1,591

640

38

662

Asran

78

584

662

Auler Khel

415

492

1,337

2,244

Aulakh

386

1

387

Aulara

734

526

1,915

Alakh

18

819

837

Bhachar

96

107

203

Bhatti

489

1,517

223

2,229

Bhander

1

588

589

Bhamb

1,020

101

431

1,552

Bhawan

128

375

503

Bhutta

157

75

313

545

Bhichar

1,437

79

1,516

Bhidwal

59

1,236

1,295

Brakha

8

456

115

579

Chadhar

242

1,048

12

1,300

Chahura

566

21

587

Chhajra

19

575

594

Chhina

180

2,716

180

3,076

Dahral

523

163

52

738

Dhal

217

1,250

1,471

Dhudhi

86

1,019

9

1,114

Ghallu

20

1,458

1,478

Ghorhawal

587

4

591

Gorchhi

1,054

1,054

Hansi

4

661

26

691

Heer

519

515

1,034

Jakhar

9

1,415

1,424

Janjua

786

130

70

986

Jhammat

225

237

462

Johiya

72

594

666

Joia

609

1,018

23

1,650

Jora

622

104

13

739

Kalhar

414

120

66

600

Kallu

528

281

773

1,582

Kanera

262

526

75

863

Kanjar

168

1,387

1,555

Kanyal

327

458

785

Khar

163

1,018

1,013

Kharal

237

378

31

646

Kohawer

318

173

5

496

Kundi

1,111

149

78

1,338

Langah

327

458

626

Makkal

517

86

23

662

Mallana

122

494

616

Unu

110

667

777

Pumma

253

570

70

893

Sahi

16

499

515

Samtia

447

77

524

Sangra

85

568

653

Saand

477

24

53

544

Sandi

89

892

981

Sandhila

41

41

Sial

257

1,905

25

2,187

Soomra

36

575

611

Talokar

1,267

7

1,274

Targar

199

129

2,683

3,011

Turk

1

1

Turkhel

236

19

255

Waince or Bains

594

133

727

Gujrat District

The total Muslim Jat population of the district, according to the 1931 Census of India, was 240,800 (98%) out of a total population of 245,997. Below is a list of clans that tabulated by the 1911 census as Jat clans. In addition to these, the Gujrat District Gazetteer gave a list that included the Bajwa, Baluta, Baryar, Chach, Chadhar Chatha, Dhillon, , Dudhra, Ganjial, Gher, Goraya, , Harcchal, Jag, Jhammat, Jhihal, Jindar, Kahlon, Kallar, Katial, Koratana, Lak, Langre, Lang, Langrial, Lidhar, Lilla, Mallana, Phaphra, Ranjha, Sahi, Sahotra, Sidhu and Tihal. The biggest omission from the list below are the Ranjhas, who are one the largest Jat clan in Phalia, which is now part of Mandi Bahauddin District. As the Ranjha area was transferred from the then Shahpur District, they were missed out by the Census enumerators.

 

Tribe

Gujrat Tehsil

Kharian Tehsil

Phalia Tehsil

Total

Bagril

586

586

Bangial

1,677

2

1,679

Chadhar

167

197

612

976

Chauhan

82

592

52

726

Cheema

1,711

3

688

2,572

Dhillon

617

45

30

692

Dhotar

53

7

1,295

1,355

Ghuman

663

113

70

846

Gondal

3,190

994

19,171

23,355

Hanjra

1,874

613

264

2,751

Heer

295

977

179

1,451

Kang

1,002

10

1,032

Langrial

12

3,724

3,736

Mangat

85

46

944

1,075

Sahi

892

1,581

1,501

3,736

Sandhu

2,844

476

122

3,442

Sarai

145

433

53

631

Sial

382

882

247

1,511

Sipra

308

181

595

1,084

Tarar

910

160

13,295

14,365

Totlle

12

4,180

4,192

Thathal/ Thothal

64

1,922

8

1,930

Virk

540

32

458

1,030

Wadhan / Badhan

32

630

662

Waince / Bains

353

103

140

596

Waraich

32,899

1,184

7,474

41,557